Общо събрание на БАФТРС, 07.02.2017г., 18:30 часа, НАФТИЗ, зала Б12

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ФИЛМОВИТЕ, ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИО СЦЕНАРИСТИ - БАФТРС, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на сдружението на 07.02.2017г. (ВТОРНИК) от 18:30 часа в гр. София, НАФТИЗ „Кръстьо Сарафов”, ул. „Стефан Караджа” №20, ет.2, зала Б12, със следния дневен ред:

1) Доклад на Управителния съвет за дейността през 2015г.-2016г. и финансовия отчет на Сдружението за 2015г.-2016г.

2) Освобождаване на Управителния съвет от отговорност за дейността му през отчетния период;

3) Приемане на бюджета на Сдружението за 2017г. и програма за дейността на Сдружението през 2017г.

4) Разни.

               

Поканват се да присъстват на Общото събрание всички членове на сдружението. При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще бъде проведено същия ден от 19:30 часа, на същото място и при вече обявения дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.