Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ)

На­ци­о­нал­на­та ака­де­мия за те­ат­рал­но и фил­мо­во из­кус­т­во „Кр. Сарафов“ (НАТФИЗ) е първото българско висше училище и една от най-престижните европейски и български образователни институции в областта на сценичните и екранни изкуства. От създаването си през 1948 г. до днес Академията е единственото учебно заведение в България с такъв специализиран предмет на дейност, което се финансира преимуществено от Министерството на образованието и науката.

Историята на НАТФИЗ е неразривно свързана с историята на българската театрална и филмова култура.

Днес Академията е модерен, образователен институт с утвърдени специалности, и стандарти на образование. Работим в партньорство с престижни научни, културни, нестопански, продуцентски и бизнес организации по национални и международни програми. Сътрудничим си активно и с международни университети и академии по изкуствата.

www.natfiz.bg