Условия за членство

Членовете на БАФТРС могат да бъдат редовни, асоциирани и почетни:

Редовни членове са физическите лица - сценаристи, учредили БАФТРС, както и други такива лица, които отговарят на условията, приети от Общото събрание, приемат устава и работят за осъществяване на целите, залегнали в него и плащат членски внос в годишен размер, определен от Общото събрание. 

Асоциирани членове са физически и юридически лица, които не са сценаристи, но поради служебната си функция, предмет на дейност или траен интерес, свързан с дейността на БАФТРС способстват за осъществяване на неговите цели и плащат членски внос в годишен размер, определен от Общото събрание. 

Почетни членове са физически лица, които имат значителен принос за развитието на сценарното дело в България и/или по света; и/или за постигане на целите на БАФТРС.

Приемането на нови членове в БАФТРС става въз основа на заявление, подадено до председателя на Управителния съвет, към което се прилагат: творческа автобиография (за физическите лица); или решение за регистрация, удостоверение за актуално състояние и решение на колективния орган за участие в БАФТРС (за юридическите лица).

Решението за приемане в БАФТРС се взема от Общото събрание с обикновено мнозинство от членовете.