Общо събрание на БАФТРС, 17.04.2018г., ВТОРНИК, 18:30ч., Заседателна зала на НАТФИЗ "Кр. Сарафов", ул. "Раковски" №114

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ФИЛМОВИТЕ, ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИО СЦЕНАРИСТИ - БАФТРС, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на сдружението на 17.04.2018г. (ВТОРНИК) от 18:30 часа в гр. София, НАФТИЗ „Кръстьо Сарафов”, ул. „Раковски” №114, Заседателна зала, със следния дневен ред:

 1) Доклад на Управителния съвет за дейността през 2017г. и финансовия отчет на Сдружението за 2017г.;

2) Приемане на бюджета на Сдружението за 2018г. и програма за дейността на Сдружението през 2018г.;

3) Освобождаване на Управителния съвет от отговорност за дейността му през отчетния период;

4) Прием на нови членове;

5) Избор на управителни органи на Сдружението;

6) Разни.

Напомняме на всички членове на Сдружението да приготвят и носят на събранието дължимите такси за членство в БАФТРС.                

Поканват се да присъстват на Общото събрание всички членове на сдружението. При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще бъде проведено същия ден от 19:30 часа, на същото място и при вече обявения дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.                                 

Назад