Покана за Общо събрание на 10.05.2024 г.

Днес, 21.04.2024 г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ФИЛМОВИТЕ, ТЕЛЕВИЗОННИTE И РАДИО СЦЕНАРИСТИ – БАФТРС”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на Сдружението на 10.05.2024 г. (ПЕТЪК) от 18:30 часа в гр. София, ул. “Стефан Караджа” №20, НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, АУЛА, със следния дневен ред:

1) Прием на нови членове;

2) Доклад на Управителния съвет за дейността на БАФТРС през 2023 г.

3) Финансов отчет на Сдружението за 2023 г.;

4) Освобождаване на Управителния съвет от отговорност за дейността му през отчетния период;

5) Избор на управителни органи на Сдружението; 

6) План за развитие на БАФТРС през 2024 г.;

7Приемане на бюджета на Сдружението за 2024 г.

8) Разни.

Поканват се да присъстват на Общото събрание всички членове на Сдружението. При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще бъде проведено на същия ден от 19:30 часа, на същото място и при вече обявения дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

С уважение:

Станислав Тодоров Семерджиев

Председател на Управителния съвет, БАФТРС

21.04.2024 г.

Назад